Algemene voorwaarden van Hotel-Chao.nl
te Utrecht

1. Algemeen

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.

2. Definities

2.1 Dienst
Het door Hotel-Chao.nl verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of ter beschikking stellen van (zaal) ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.
2.2 Reserveringswaarde
De totale omzetverwachting van Hotel-Chao.nl terzake deze overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Hotel-Chao.nl geldende prijzen, zoals vermeld in de door ons opgestelde bevestiging. Indien op het moment van annuleren bepaalde onderdelen van de overeenkomst zoals genoemd in de bevestiging nog niet geheel bekend zijn, zullen wij een minimale reserveringswaarde doorberekenen.
2.3 Annulering
De in schriftelijke vorm door de gast aan Hotel-Chao.nl gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.
2.4 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken dienst.

3. Totstandkomen overeenkomst

Alle door Hotel-Chao.nl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor (een) gast(en), aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn aangegaan. Hotel-Chao.nl is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd. Hotel-Chao.nl heeft het recht om aan gasten de toegang tot het hotel alsook het aanbieden van diensten te weigeren, indien naar haar inschatting een normale/ordentelijke bedrijfsvoering dit vergt.

4. Annuleringen

4.1 De gast is niet bevoegd een overeenkomst met Hotel-Chao.nl te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen aan Hotel-Chao.nl te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Hotel-Chao.nl het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.
4.2 No show Tarief

In geval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
4.3 Non refundable Tarief
In geval van annulering, wijziging of als u niet komt opdagen (no-show), wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.
4.4 Flexibel Tarief

De gast kan tot 2 dagen voor aankomst annuleren tegen een vergoeding van 10%, daarna wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

5. Aansprakelijkheid

Hotel-Chao.nl is niet aansprakelijk voor letsel van gasten. Tevens is Hotel-Chao.nl niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Hotel-Chao.nl zijn meegebracht door een gast. De gast vrijwaart Hotel-Chao.nl tegen aanspraken van gasten terzake. Het hiervoor bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies en/of letsel te wijten is aan opzet of grove schuld van Hotel-Chao.nl. De gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen van één hunner die leiden tot beschadiging of verlies van goederen en/of letsel aan Hotel-Chao.nl, personen die vanwege Hotel-Chao.nl werkzaam zijn en/of derden, alsmede voor alle schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.